ทำเนียบนายพล 1632
1 ต.ค.53

ลำดับ

ทบ.

ทร.

ทอ.

ตร.

ยศ

ชื่อ

สกุล

พล.ต.

พล.ท.

พล.อ.

หมายเหตุ

1

   

1

 

พล.อ.อ.

วัชระ

พลนาวี

1 ต.ค.44

25 พ.ค.46

16 พ.ย.47

 

2

   

2

 

พล.อ.อ.

ชาญชาย

เกิดผล

3  มี.ค.48

8 ก.ย.49

21 ธ.ค.49

 

3

1

     

พล.อ.

ม.ล.ทศนอมร

เทวกุล

1 ต.ค.43

1 ต.ค.45

1 ต.ค.51

 

4

2

     

พล.ท.

เชวงศักดิ์

ทองสลวย

1 เม.ย.45

1 เม.ย.47

   

5

 

1

   

พล.ร.ท.

คมสรร

บุษปะเวศ

1 ต.ค.44

1 ต.ค.47

   

6

 

2

   

พล.ร.ท.

ไตรภพ

พิชัยกุล

1 ต.ค.44

1 ต.ค.47

   

7

3

     

พล.ท.

สมโภชน์

เงินเจริญ

1 ต.ค.47

28 เม.ย.49

   

8

4

     

พล.ท.

นาวิน

ดำริกาญจน์

1 ต.ค.47

1 ต.ค.49

   

9

5

     

พล.ท.

พิษณุ

วัชโรภาส

 

2 เม..50

 

ถึงแก่กรรม

10

6

     

พล.ท.

ภัสสร

อิศรางกูร ณ อยุธยา

1 ต.ค.46

1 ต.ค.51

   

11

7

     

พล.ท.

นพปฎล

คุณกมุท

1 ต.ค.46

1 เม.ย.52

   

12

 

3

   

พล.ร.ท.

ปวิตร

รุจิเทศ ร.น.

1 ต.ค.49

21 ...52

   

13

8

     

พล.ท.

ชาญ

โกมลหิรัญ

1 เม.ย.48

1 ต.ค..52

   

14

9

     

พล.ท.

ธวัชชัย

บุญศรี

1 ต.ค.49

1 ต.ค..52

   

15

10

     

พล.ท.

นริศ

วงศ์สิงห์

28 เม.ย.49

1 ต.ค..52

   

16

11

     

พล.ท.

ไพรัช

โพธิ์อุบล

1 ต.ค.49

1 ต.ค..52

   

17

12

     

พล.ท.

สุพจน์

เจริญรัตนกุล

28 เม.ย.49

1 ต.ค..52

   

18

13

     

พล.ท.

อุดม

พูลสวัสดิ์

1 ต.ค.47

1 ต.ค..52

   

19

14

     

พล..

สมชาย

วัชรานาถ

1 ต.ค.47

1เม.ย.53

   

20

15

     

พล..

สุริยะฉัตร

เผ่าบุญเสริม

1 เม.ย.48

1 เม.ย.53

   

21

16

     

พล..

ทวีป

เนตรนิยม

1 เม.ย.48

1 ต.ค.53    

22

17

     

พล..

วิทวัส

บุญยสัมพันธุ์

1 เม.ย.48

1 ต.ค.53    

23

18

     

พล..

พรเทพ

พิริยะโยธิน

1 ต.ค.48

1 ต.ค.53    

24

19

     

พล..

ศุภชัย

ภิรมย์ภักดี

1 ต.ค.49

1 ต.ค.53    

25

20

     

พล..

ลือ

วิทยากาญจน์

1 ต.ค.49

1 ต.ค.53    

26

 

4

   

พล.ร..

อนุพงษ์

เอี่ยมสุโร ร.น.

1 ต.ค.48

1 ต.ค.53

   

27

     

1

พล.ต..

ชัยยง

กีรติขจร

1 ต.ค.47

1 ต.ค.53    

28

   

3

 

พล.อ..

ประสงค์

สัตยวณิช

1 .ค.44

   

ถึงแก่กรรม

29

21

     

พล.ต.

ดุษฎี

ภูลสนอง

1 ต.ค.44

     

30

22

     

พล.ต.

พอพล

มณีรินทร์

1 ต.ค.45

     

31

     

2

พล.ต.ต.

กฤษฎิ์ศักดิ์

วิชชารยะ

1 ต.ค.45

     

32

     

3

พล.ต.ต.

ปัญญา

มาเม่น

1 เม.ย.46

     

33

23

     

พล.ต.

พิชิต

บุญญาธิการ

1 ต.ค.47

     

34

     

4

พล.ต.ต.

อรรถชัย

เกิดมงคล

1 ต.ค.47

     

35

     

5

พล.ต.ต.

ชยุต

ธนธวีรัชต์

1 ต.ค.47

     

36

     

6

พล.ต.ต.

คำรบ

ปัญญาแก้ว

1 ต.ค.47

     

37

     

7

พล.ต.ต.

ธีระศักดิ์

กลิ่นพงษา

1 ต.ค.47

     

38

     

8

พล.ต.ต.

วินัย

ทองสอง

1 ต.ค.47

     

39

 

5

   

พล.ร.ต.

เทวัญ 

บุญตานนท์

1 ต.ค.47

     

40

24

     

พล.ต.

จักรา

กรานเลิศ

1 ต.ค.48

     

41

25

     

พล.ต.

พิเชษฐ์

อัษฎานุวัฒน์

1 ต.ค.48

     

42

26

     

พล.ต.

ศุภฤกษ์

ไม้แก้ว

1 ต.ค.48

     

43

   

4

 

พล.อ.ต.

สมเกียรติ

พิมพ์มีลาย

1 ต.ค.48

     

44

     

9

พล.ต.ต.

คเชนทร์

คชพลายุกต์

1 ต.ค.48

     

45

     

10

พล.ต..

วิชัย

พงษ์ศิริ

1 ต.ค.48

     

46

   

5

 

พล.อ.ต.

จักรพงษ์

หอมไกรลาศ

10 ม.ค.49

     

47

27

     

พล.ต.

ชัยชาญ

ช้างมงคล

28 เม.ย.49

     

48

28

     

พล.ต.

ธรรมรัตน์

นักรำ

28 เม.ย.49

     

49

29

     

พล.ต.

วะรงค์ฉัตร

ยุทธนาวชพงศ์

28 เม.ย.49

     

50

30

     

พล.ต.

สรศักดิ์

ขาวกระจ่าง

28 เม.ย.49

     

51

31

     

พล..

สุรินทร์

กลิ่นชะเอม

28 เม.ย.49

     

52

32

     

พล.ต.

อัศวิน

แจ่มสุวรรณ

28 เม.ย.49

     

53

33

     

พล.ต.

จิรศักดิ์

บุตรเนียร

1 ต.ค.49

     

54

34

     

พล.ต.

ทรงบุญ 

วุฒิวงศ์

1 ต.ค.49

     

55

35

     

พล.ต.

สีหนาท

วงศาโรจน์

1 ต.ค.49

     

56

36

     

พล.ต.

เอนก

แสงสุก

1 ต.ค.49

     

57

     

11

พล.ต.ต.

พิสิฏฐ์

พิสุทธิศักดิ์

1 ต.ค.49

     

58

37

     

พล.ต.

กฤษดา

นรภูมิพิภัชน์

1 เม.ย.50

     

59

38

     

พล.ต.

ไสยสิทธิ์

บุณยรัตพันธุ์

1 เม.ย.50

     

60

     

12

พล.ต.ต.

เทศา

ศิริวาโท

1 เม.ย.50

     

61

39

     

พล.ต.

เชิดศักดิ์    

พงษ์ศิริ

1 ต.ค.50

     

62

40

     

พล.ต.

อาณัติ

เกิดด้วยบุญ

1 ต.ค.50

     

63

41

     

พล.ต.

สายัณห์

บุญแต่ง

1 ต.ค.50

     

64

 

6

   

พล.ร.ต.

นริส

ประทุมสุวรรณ

1 ต.ค.50

     

65

     

13

พล.ต.ต.

เดชา

ชวยบุญชุม

1 ต.ค.50

     

66

     

14

พล.ต.ต.

พงษ์ศักดิ์

นาควิจิตร

1 ต.ค.50

     

67

     

15

พล.ต.ต.

วิชัย

รัตนยศ

1 ต.ค.50

     

68

     

16

พล.ต.ต.

สาโรจน์

พรหมเจริญ

1 ต.ค.50

     

69

     

17

พล.ต.ต.

ชนาภัทร์

เชยสมบัติ

1 ต.ค.50

     

70

   

6

 

พล.อ.ต.

เอกรัฐ

ษรานุรักษ์

1 เม.ย.51

     

71

42

     

พล.ต.

ดุษฎี

รามสมภพ

1 เม.ย.51

     

72

43

     

พล.ต.

รณชัย

มัญชุสุนทรกุล

1 เม.ย.51

     

73

   

7

 

พล.อ.ต.

อนันตศักดิ์

อะดุงเดชจรูญ

1 เม.ย.51

     

74

 

7

   

พล.ร.ต.

ชัยสินธุ์

ญาดี

1 ต.ค.51

     

75

 

8

   

พล.ร.ต.

ศุภพงษ์

ศิริสนธิ

1 ต.ค.51

     

76

   

8

 

พล.อ.ต.

วิจิตร์

จิตร์ภักดี

1 ต.ค.51

     

77

44

     

พล.ต.

ยศนันท์

หร่ายเจริญ

1 ต.ค..51

     

78

45

     

พล.ต.

วิษณุศักดิ์

กลั่นเสนาะ

1 ต.ค..51

     

79

46

     

พล.ต.

อนุธัช

บุนนาค

1 ต.ค..51

     

80

47

     

พล.ต.

ไอยค์เดช

จำลองศุภลักษณ์

1 ต.ค..51

     

81

48

     

พล.ต.

กัมปนาท

รุดดิษฐ์

1 ต.ค..51

     

82

 

9

   

พล.ร.ต.

ไกรวุธ

วัฒนธรรม

1 ต.ค..51

     

83

   

9

 

พล.อ.ต.

สุทธิพันธ์

กฤษณคุปต์

1 ต.ค.51

     

84

   

10

 

พล.อ.ต.

ปรีชา

ประดับมุข

1 ต.ค.51

     

85

   

11

 

พล.อ.ต.

ทวิเดนศ

อังศุสิงห์

1 ต.ค.51

     

86

   

12

 

พล.อ.ต.

ถาวร

มณีพฤกษ์

1 ต.ค.51

     

87

   

13

 

พล.อ.ต.

อุทิศ

ภาคภูมิ

1 ต.ค.51

     

88

   

14

 

พล.อ.ต.

ศิวเกียรติ์

ชเยมะ

1 ต.ค.51

     

89

   

15

 

พล.อ.ต.

จอม

รุ่งสว่าง

1 ต.ค.51

     

90

   

16

 

พล.อ.ต.

สุชิน

วรรณโรจน์

1 ต.ค.51

     

91

49

     

พล.ต.

เอกพร

พิณโปน

1เม.ย.52

     

92

50

     

พล.ต.

กิติกร

ธรรมนิยาย

1เม.ย.52

     

93

51

     

พล.ต.

ณัศพล

กันตะปิติ

1เม.ย.52

     

94

52

     

พล.ต.

สหัสส์

สูงใหญ่

1เม.ย.52

     

95

53

     

พล.ต.

เฉลิมชัย 

สิทธิสารท

1เม.ย.52

     

96

 

10

   

พล.ร.ต.

ไพฑูรย์

ประสพสิน

1เม.ย.52

     

97

     

18

พล.ต.ต.

สันติ

 มะลิขาว 

1เม.ย.52

     

98

     

19

พล.ต.ต.

 ศุภกิจ 

 ศรีจันทรนนท์

1เม.ย.52

     

99

     

20

พล.ต.ต.

เฉลิมพันธ์ 

อจลบุญ

1เม.ย.52

     

100

     

21

พล.ต.ต.

สันติ 

มะลิขาว

1เม.ย.52

     

101

   

17

 

พล.อ.ต.

 ธนิต

สอนจันทร์ 

1เม.ย.52

     

102

   

18

 

พล.อ.ต.

 ประสงค์

สัตยวณิช

1เม.ย.52

     

103

54

     

พล.ต.

นิรันดร์

พิพิธกุล

1 ต.ค..52

     

104

55

     

พล.ต.

วีรศักดิ์     

มูลกัน    

1 ต.ค..52

     

105

56

     

พล.ต.

เดชา

อมรพันธางค์  

1 ต.ค..52

     

106

57

     

พล.ต.

ราชันย์

จารุวรรณ์               

1 ต.ค..52

     

107

58

     

พล.ต.

คมน์

ฉิมคล้าย          

1 ต.ค..52

     

108

59

     

พล.ต.

ภูมิพิพัฒน์  

ฉวีพัฒน์   

1 ต.ค..52

     

109

60

     

พล.ต.

นิวัติ       

สุบงกฎ

1 ต.ค..52

     

110

61

     

พล.ต.

หัสพงศ์     

ยุวนวรรธนะ

1 ต.ค..52

     

111

62

     

พล.ต.

ธวัช     

สุกปลั่ง     

1 ต.ค..52

     

112

63

     

พล.ต.

ไมตรี 

เตชานุบาล

1 ต.ค..52

     

113

 

11

   

พล.ร.ต.

เอกศักดิ์       

ทุกข์สูญ

1 ต.ค..52

     

114

 

12

   

พล.ร.ต.

นฤดม         

ชวนะเสน

1 ต.ค..52

     

115

 

13

   

พล.ร.ต.

ทักษิณ

ฤกษ์สังเกตุ 

1 ต.ค..52

     

116

 

14

   

พล.ร.ต.

ประพฤติพร  

อักษรมัต

1 ต.ค..52

     

117

 

15

   

พล.ร.ต.

ดนัยศักดิ์ 

กาญจนวสิต 

1 ต.ค..52

     

118

   

19

 

พล.อ.ต.

อารมณ์

ปัถวี        

1 ต.ค..52

     

119

     

22

พล.ต.ต.

โชติกร 

สีมันตร

1..52

     

120

64

     

พล.ต.

ปรพล 

อนุศรี

1 เม.ย.53

     

121

65

พล.ต.

หฤษฎ์

พุ่มหิรัญ

1 เม..53

122

66

พล.ต.

สงวนศักดิ์

ไวยนันท์

19 เม.ย.53

ถึงแก่กรรม

123

67

พล.ต.

อำนาจ

รอดสวัสดิ์

1 ต.ค.53

124

68

พล.ต.

วีระยุทธ

ม่วงปิ่น

1 ต.ค.53

125

69

พล.ต.

ประยุทธ

สีดอกพุด

1 ต.ค.53

126

70

พล.ต.

ธเนศ

แสงจันทร์

1 ต.ค.53

127

71

พล.ต.

รัตนชัย

สุวรรณเทศ

1 ต.ค.53

128

72

พล.ต.

ธนะ

เชียงทอง

1 ต.ค.53

129

73

พล.ต.

พลพัฒน์

วรรณภักดิ์

1 ต.ค.53

130

74

พล.ต.

ศุภวัฒน์

เชิดธรรม

1 ต.ค.53

131

75

พล.ต.

มารุต

ลิ้มเริญ

1 ต.ค.53

132

76

พล.ต.

สิงหศักดิ์

อุทัยมงคล

1 ต.ค.53

133

77

พล.ต.

พะโจมม์

ตามประทีป

1 ต.ค.53

134

78

พล.ต.

ยอดชัย

ยั่งยืน

1 ต.ค.53

135

79

พล.ต.

ธารี

วุฒิพาณิช

1 ต.ค.53

136

80

พล.ต.

มล.ระวีวัฒน์

เกษมสันต์

1 ต.ค.53

137

81

พล.ต.

ภัทรพล

รักษณคร

1 ต.ค.53

138

 

16

   

พล.ร.ต.

สุรพงษ์

อำนรรฆสรเดช

1 ต.ค..53

     

139

 

17

   

พล.ร.ต.

วิทูรย์

ตันฑิกุล

1 ต.ค..53

     

140

 

18

   

พล.ร.ต.

ไชยณรงค์ 

ขาววิเศษ

1 ต.ค..53

     

141

 

19

   

พล.ร.ต.

วินัย

กล่อมอินทร์

1 ต.ค..53

     

142

 

20

   

พล.ร.ต.

ดำรงค์ศักดิ์

ขันทองดี

1 ต.ค..53

     

143

 

21

   

พล.ร.ต.

อธินาถ

ปะจายะกฤษณ์

1 ต.ค..53

     

144

 

22

   

พล.ร.ต.

พงษ์เทพ 

หนูเทพ  

1 ต.ค..53

     

145

 

23

   

พล.ร.ต.

ดุษฎี

สังขปรีชา 

1 ต.ค..53

     

146

 

24

   

พล.ร.ต.

รังสรรค์

โตอรุณ 

1 ต.ค..53

     

147

 

25

   

พล.ร.ต.

ปัญจวัชร์

วิสุทธิทรัพย์ 

1 ต.ค..53

     

148

   

20

 

พล.อ.ต.

ศราวุฒิ

กลิ่นพันธ์        

1 ต.ค..53

     

159

   

21

 

พล.อ.ต.

วิศุรินทร์

มูลละ  

1 ต.ค..53

     

150

   

22

 

พล.อ.ต.

พงศธร

ไชยเสน      

1 ต.ค..53

     
151 82       พล.ต. บรรพต เชาวลิต 1 ต.ค.53 ลาออก
152 83       พล.ต. กมล เพิ่มกำลังพล 1 เม.ย.54  
153 84       พล.ต. อนุรักษ์ ธิโสภา 1 เม.ย.54      
154 85       พล.ต. โชติภณ จันทร์อยู่ 1 เม.ย.54      
155 86       พล.ต. ชลิต เมฆมุกดา 1 เม.ย.54      

156

 

26

   

พล.ร.ต.

ชนินทร์

แสงเฟื่อง

1 เม.ย.54

     

157

 

27

   

พล.ร.ต.

ธนู

สุญาณเศรษฐกร

1 เม.ย.54

     
  86 27 22 22              

*ข้อมูล ผิดพลาด บกพร่อง ต้องแก้ไข
แจ้งด่วน
089 670 1632 (เก็บเงินต้นทาง)

 

*ข้อมูล ผิดพลาด บกพร่อง ต้องแก้ไข
แจ้งด่วน
089 670 1632 (เก็บเงินต้นทาง)